Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN HEUSDEN-ZOLDER

Algemeen

Artikel 1

Het gemeentebestuur of het personeel heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleven van dit reglement, e.d.).

Artikel 2

Dieren worden niet in de inrichting toegelaten, met uitzondering van geleide- en assistentiehonden.

Artikel 3

Kinderen onder de 16 jaar dienen steeds onder begeleiding te staan van monitoren, trainers of groepsverantwoordelijken. In geen geval mogen ze alleen en zelfstandig de sportaccommodatie gebruiken. Het verblijf van kinderen, beneden de 16 jaar, in de drankgelegenheid is bij wet verboden, tenzij ze vergezeld zijn van hun ouders of gevolmachtigde volwassenen.

Artikel 4

Iedereen die het sportcomplex betreedt wordt geacht het reglement te kennen en verbindt er zich toe de regels na te leven.

Artikel 5

Het is niet toegelaten met auto’s, fietsen of bromfietsen binnen de accommodatie te komen.

Artikel 6

Het gemeentebestuur of het personeel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en Beschadigingen aan persoonlijke eigendom van de bezoekers en gebruikers van het sportcomplex.

Artikel 7

Roken en drugsgebruik zijn verboden in de inrichting. Drankgebruik is enkel toegestaan in het cafetaria. Sportbeoefenaars mogen tijdens de gehuurde periode water en sportdrank in plastic verpakking verbruiken in de sportgedeelten. Afval moet na verbruik correct gesorteerd worden.

Artikel 8

De leden van het college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke functionarissen hebben steeds recht tot toegang tot de sporthal en de daarbij behorende lokalen in het kader van de uitoefening van hun opdracht of functie.

Artikel 9

De personeelsleden aangeduid door het gemeentebestuur of de concessionaris van het cafetaria hebben in heel het sportgebeuren in en rond de hal een bijzondere functie. Men is dan ook verplicht deze personen met het nodige respect te behandelen en zich te houden aan de instructies, de op- of aanmerkingen die ze aan de verenigingen of groepen kenbaar maken.

Verhuringen

Artikel 10

De sportgedeelten kunnen enkel gehuurd worden voor sportactiviteiten. Elke huurder moet via de dienst sport reserveren. De verhuring is pas definitief na betaling. Annuleringen dienen minstens 1 week vooraf te gebeuren bij de dienst sport.

Artikel 11

Tijdens elk sportevenement wordt, indien aanwezig, de tribune opengesteld. Alleen sportbeoefenaars, trai-ners, afgevaardigden en scheidsrechters betreden de kleedkamers en de sporthal. Zij zijn verplicht om niet markerend sportschoeisel te dragen. Schoeisel, waarmee men de accommodatie betreedt, mag niet gedragen worden in de sporthal. Alle sportbeoefenaars zijn bovendien behoorlijk gekleed.

Artikel 12

Iedere sporthalgebruiker dient zich te houden aan de toegewezen uren. Onderlinge afspraken met elkaar zijn toegestaan. Men is wel verplicht de dienst sport en de concessionaris van het cafetaria hiervan vooraf op de hoogte te stellen. In geen geval mag de ene vereniging de andere voor voldongen feiten stellen van extra gebruik van de hal zonder voorafgaandelijk akkoord! Op geen enkel moment mogen de huurders gehinderd worden tijdens de voor hun voorziene speeltijd.

Artikel 13

De openingsuren, alsook de tarieven, kunnen door de gemeente gewijzigd worden, zonder dat tegen dergelijke beslissingen verhaal kan worden uitgeoefend.

Artikel 14

De tarieven voor de sporthallen zijn vastgesteld in het gemeentelijk retributiereglement. De gehuurde periode omvat de tijd voor het opstellen en opruimen van de nodige materialen zodat de volgende huurders hun speeltijd tijdig kunnen aanvatten. De gebruikers staan zelf in voor het correct opstellen en opruimen van de nodige materialen.

Artikel 15

Voor de normale sportactiviteiten mogen de sporthalgebruikers zich slechts 10 minuten voor tijd naar de kleedkamers begeven. Alleen in geval van competitie mogen spelers en trainer 30 minuten voor tijd naar de kleedkamers. Na de activiteit dient men binnen de 20 minuten de kleedkamers terug te verlaten. Het gebruik van de kleedruimten en douches kan enkel indien men gebruiker is van de sporthal.

Artikel 16

De kleedkamers dienen tijdens de activiteit afgesloten te worden. Dit om diefstal te vermij¬den. Laatkomers kunnen zich kenbaar maken via de toegang tot de hal. De sleutels van de kleedkamers dienen afgehaald bij de concessionaris van het cafetaria of bij een door het gemeentebestuur aangeduide persoon. Zij worden overhandigd aan een verantwoordelijke van de vereniging of groep tegen overhandiging van een borgsom van 10 euro. Na afloop van de activiteit wordt de borg teruggegeven.

Artikel 17

De sporthalgebruikers zijn tijdens de gehuurde periode verantwoor¬delijk voor de sporthal en het materieel dat ze eventueel gebruiken. Ze zijn dan ook verplicht de nodige voorzorgen te nemen ter voorkoming van ongevallen of van verkeerd gebruik van het materieel. De gebruikers zijn aansprakelijk voor elke aangebrachte schade van welke aard ook tijdens hun activiteit. Elke schade dient, onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na de activiteit, gemeld aan de dienst sport of aan de concessionaris van het cafetaria. Deze personen zullen desgevallend een verslag opmaken . Dit verslag wordt mede ondertekend door de verantwoordelijke van de vereniging of groep. Het gemeentebestuur zal dan aan de hand hiervan de te betalen schadeloosstelling berekenen. Indien nodig zal rechtsvervolging worden ingezet. Beschadigingen aan materialen moeten, indien bewezen, vergoed worden door de huurder. Deze vergoeding weigeren te voldoen, heeft automatisch tot gevolg dat de sporthalgebruiker (individueel of vereniging) voor ten minste 3 maanden geschorst wordt voor het gebruik van een gemeentelijke sporthal.

Artikel 18

Het gebruikte materieel in de sporthal dient na afloop netjes en in goede staat weer wegge¬borgen te worden op de daarvoor voorziene plaats. De sporthal wordt in ieder geval netjes en proper achtergelaten.

Artikel 19

De kleedkamers dienen na gebruik ordelijk en netjes achtergelaten. Afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd. De verantwoordelijke (individu of afgevaardigde van een vereniging) controleert de doucheruimtes. Overtollig water wordt met aftrekker en dweil weggewerkt. Dit materieel staat ter beschikking in elke doucheruimte. De concessionaris van het cafetaria of een door het gemeentebestuur aangeduide persoon kan op elk moment van de activiteit inspectierecht hebben. Overtredingen van het zuiverheidsprincipe worden na overleg bij de concessionaris van het cafetaria of bij een door het gemeentebestuur aangeduide persoon door het gemeentebestuur beboet met een in artikel 32 voorziene sanctie.

Artikel 20

In en rond de sporthal mogen geen toestellen, installaties of materieel aangebracht worden die vreemd zijn aan de inventarislijst, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de dienst sport. In geen geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade of verlies.

Artikel 21

De nooduitgangen moeten ten allen tijde vrijgehouden worden en mogen uitsluitend gebruikt worden in geval van nood.

Artikel 22

Het vragen van inkomgeld tijdens de activiteiten (competities, tornooien, demonstraties, …) is toegestaan maar wordt vooraf gemeld aan de dienst sport.

Artikel 23

De huurders mogen in overleg met de dienst sport publiciteitsborden of -doeken plaatsen tijdens hun activiteiten rekening houdend met volgende richtlijnen:

tijdelijk:
 • sportvereniging zorgt zelf voor opbergruimte;
 • opbergen van publiciteit van de sportvereniging kan enkel indien hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is in de berging;
 • publiciteitsborden of –doeken mogen geen beschadiging aanbrengen aan de infrastructuur;
 • sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van deze publiciteit.
permanent:
 • sportvereniging plaats enkel borden op de daarvoor voorziene plaatsen en conform de bestaande borden;
 • publiciteitsborden of –doeken mogen geen beschadiging aanbrengen aan de infrastructuur;
 • sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van deze publiciteit;
 • sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor de facturatie betreffende deze publiciteit.

Artikel 24

Indien men een muziekinstallatie gebruikt, zal dit niet hinderlijk zijn voor eventuele andere gebruikers. De huurder zorgt zelf voor de nodige vergunningen (sabam, billijke vergoeding) en de betaling ervan.

Artikel 25

Het gemeentebestuur is steeds bevoegd om tijdelijk over de sporthal te beschikken. In voorkomend geval zullen de verenigingen of groepen tijdig op de hoogte gesteld worden.

Artikel 26

Het is de gebruikers van de sporthal ten strengste verboden de bedieningsapparatuur van verwarming en verlichting zelf te bedienen. Zo nodig verwittigen ze het personeelslid aangeduid door het gemeentebestuur of de concessionaris van het cafetaria.

Publiek

Artikel 27

Het toezichtslokaal, het EHBO-lokaal, de poetslokalen, de opberglokalen en de technische ruimten mogen niet betreden worden door derden zonder toestemming.

Artikel 28

De aanwezigheid van een toezichter ontslaat de bezoeker niet van eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van derden.

Artikel 29

De inrichting is uitsluitend toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde uren.

Artikel 30

Toeschouwers horen thuis op de tribune. In geen geval worden personen die rechtstreeks niets met de sportmanifestatie te maken hebben in de hal toegelaten. Mits speciale toestemming kan het college van burgemeester en schepenen hiervoor uitzonderingen toestaan. Dit geldt ook voor ouders, die na een activiteit hun kinderen komen afhalen. Zij kunnen wach¬ten op de tribune of in het cafetaria, als dit geopend is.

Cafetaria

Artikel 31

Enkel de concessionaris van het cafetaria is gemachtigd consumpties in de inkomhal te verkopen. De concessionaris van het cafetaria kan hiervoor wel aan derden toelating verschaffen mits voorafgaandelijke afspraken. Meegebrachte dranken kunnen enkel in de kleedkamers genuttigd worden en moeten niet-alcoholisch zijn. In geen geval mogen meegebrachte dranken genuttigd worden in het cafetaria. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de prijzenpolitiek die gevoerd wordt in het cafetaria.

Slot

Artikel 32

Het niet naleven van dit reglement of het overtreden van eender andere norm kan, onverminderd het recht op schadeloosstelling, aanleiding geven tot volgende sancties:

 • onmiddellijke verwijdering uit de sporthal;
 • tijdelijke ontzegging van de toegang tot de sporthal;
 • definitieve ontzegging van de toegang tot de sporthal.

Deze sancties kunnen toegepast worden op zowel individuele personen als op verenigingen. De beslissing tot onmiddellijke verwijdering wordt genomen door de personeelsleden aangeduid door het gemeentebestuur of de concessionaris van het cafetaria.
De beslissingen betreffende tijdelijke of definitieve ontzegging worden genomen door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de sportraad. De beslissing tot tijdelijke of definitieve ontzegging wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de betrokkene(n). Bij het betreden van plaatsen zonder reservatie, is daarenboven een forfaitaire vergoeding verschuldigd van driemaal de maximale toegangsprijs.
Bij weerspannigheid kan de politie opgeroepen worden. In voorkomend geval (bijvoorbeeld diefstal, slagen en verwondingen, …) wordt de politie onverwijld op de hoogte gesteld van de feiten.

NAMENS DE GEMEENTERAAD :

(get.) Yvo Aerts(get.) Marc Swevers
gemeentesecretarisvoorzitter
Voor eensluidend uittreksel :
Heusden Zolder, 1 juli 2014
In opdracht:
Yvo AertsMario Borremans
gemeentesecretarisburgemeester

Tarieven Sporthal

Sportverenigingen die afhuren op jaarbasis (min. 40 weken/jaar)
Basis onderwijs Middelbaar onderwijs Jeugdclub (≤18jarigen) Volwassenen- club
met jeugdafdeling
Volwassenen-club
met training
Volwassenenclub Volwassenenclub
tornooi
Andere verenigingen
binnen Heusden-Zolder
Privé-aanvragen
binnen Heusden-Zolder
/ Alle aanvragen
buiten Heusden-Zolder
Berkenbos Hal 1 2,50 euro/u 7,50 euro/u 2,00 euro/u 6,00 euro/u 8,00 euro/u 12,00 euro/u 70,00 euro/dag 17,00 euro/u 30,00 euro/u
Bolderberg Hal 1 2,50 euro/u 7,50 euro/u 2,00 euro/u 6,00 euro/u 8,00 euro/u 12,00 euro/u 70,00 euro/dag 17,00 euro/u 30,00 euro/u
Heusden Hal 1 2,50 euro/u 7,50 euro/u 2,00 euro/u 6,00 euro/u 8,00 euro/u 12,00 euro/u 70,00 euro/dag 17,00 euro/u 30,00 euro/u
Zolder Hal 1 2,50 euro/u 7,50 euro/u 2,00 euro/u 6,00 euro/u 8,00 euro/u 12,00 euro/u 70,00 euro/dag 17,00 euro/u 30,00 euro/u
Berkenbos Hal 2 2,50 euro/u 7,50 euro/u 1,50 euro/u 4,00 euro/u 6,00 euro/u 10,00 euro/u 60,00 euro/dag 15,00 euro/u 25,00 euro/u
Eversel 2,50 euro/u 7,50 euro/u 1,50 euro/u 4,00 euro/u 6,00 euro/u 10,00 euro/u 60,00 euro/dag 15,00 euro/u 25,00 euro/u
Heusden Hal 2 2,50 euro/u 7,50 euro/u 1,50 euro/u 4,00 euro/u 6,00 euro/u 10,00 euro/u 60,00 euro/dag 15,00 euro/u 25,00 euro/u
Zolder Hal 2 2,50 euro/u 7,50 euro/u 1,50 euro/u 4,00 euro/u 6,00 euro/u 10,00 euro/u 60,00 euro/dag 15,00 euro/u 25,00 euro/u
Dojo Heusden/Zolder 2,50 euro/u 7,50 euro/u 1,00 euro/u 3,00 euro/u 5,00 euro/u 8,00 euro/u 50,00 euro/dag 14,00 euro/u 25,00 euro/u
Bolderberg Hal 2 2,50 euro/u 7,50 euro/u 1,00 euro/u 3,00 euro/u 5,00 euro/u 8,00 euro/u 50,00 euro/dag 14,00 euro/u 25,00 euro/u

Deze tarieven worden toegepast vanaf de overname van de sporthallen door het gemeentebestuur.

 • Sportverenigingen die op jaarbasis afhuren en het volledige bedrag voldoen vóór 15 september voorafgaand aan de huurperiode, krijgen een vermindering van 10% op dat totaalbedrag.
 • Sportverenigingen die uren afhuren maar ze niet gebruiken, krijgen bij de eerste vaststelling een verwittiging en bij de tweede vaststelling worden die uren onmiddellijk afgenomen.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op voorstel van de dienst sport alternatieve verhuringen goed te keuren en het tarief hiervan vast te stellen.

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2021-01-19